z Heneberk
CS ENG

Německý ohař krátkosrstý - FCI Standart č. 119

 

Historie | FCI Standart

 

Země původu: německo.
Datum publikace platného originálního standardu: 25. 10. 2000.
Pouľití: všestranný lovecky upotřebitelný pes.

Klasifikace FCI: skupina 7 ohaři | sekce 1.1 kontinentální ohaři | typ ?braka?. s pracovní zkouškou.

Celkový vzhled: Ušlechtilý, harmonický pes, jehoľ tělesná stavba zaručuje sílu, vytrvalost a rychlost. Jeho ušlechtilost podtrhuje vzpřímené drľení těla, plynulé vnější linie, suchá hlava, dobře nesený ocas, přiléhající lesklá srst a prostorný, harmonický pohyb.

Důleľité proporce: Délka trupu by měla poněkud přesahovat kohoutkovou výšku. Kohoutková výška Psi: 62 aľ 66 cm. Feny: 58 aľ 63 cm.

Chování / charakter (povaha): pevná, vyrovnaná, spolehlivá, dobře zvladatelný temperament; není nervózní, plachá ani agresivní.

HLAVA
Suchá, markantní; není příliš lehká ani příliš těľká; mohutností a délkou odpovídá velikosti těla a pohlaví.
Lebka: Dostatečně široká, ploše klenutá mozkovna, slabě vyjádřený týlní hrbol, čelní rýha nepříliš hluboká, dobře patrné, vyvinuté nadočnicové oblouky.
Stop: Jen mírně vyvinutý.
Lebka obličejové části:
Nosní houba: Poněkud přečnívající. Nosní otvory dostatečně velké, široké a pohyblivé. Zásadně hnědé, u černých psů nebo černých běloušů však černé. Masově zbarvený nebo skvrnitý nos je povolen jen u jedinců s bílou základní barvou.
Tlama: Dlouhá, široká, hluboká a silná, aby psovi umoľnila snadné přinášení zvěře. Hřbet nosu je při pohledu ze strany lehce klenutý. Lehké klenutí ve všech přechodech od ušlechtile formovaného římského nosu aľ po mírné vyvýšení nad rovnou linii je u psů vyjádřeno výrazněji. Zcela rovná linie hřbetu nosu je ještě přípustná, i kdyľ je méně atraktivní; pronesený (konkávní) hřbet nosu je těľkou vadou.
Pysky: Přiléhající, ne příliš převislé, dobře pigmentované. Od nosu spadají aľ do místa, kde se dělí, téměř svisle, poté přecházejí plochým obloukem k mírně vyjádřenému koutku tlamy.
Čelisti / zuby: Silné čelisti s dokonalým, pravidelným a úplným nůľkovým skusem, přičemľ horní řada řezáků by měla přesahovat přes dolní řadu řezáků, zuby se navzájem dotýkají a stojí kolmo v čelistech. Se 42 zuby podle zubního vzorce.
Líce: Silné, dobře osvalené.
Oči: Střední velikosti, nevystupují, ani nejsou zapadlé. Ideální barvou je tmavě hnědá. Oční víčka dobře přiléhající.
Visící uši: Středně dlouhé, vysoko a široce nasazené, hladké a bez stáčení visí těsně u hlavy, dole jsou tupě zaoblené. Nejsou příliš masité, ani příliš jemné. Jsou-li přiloľeny k hlavě, měly by končit zhruba u koutku tlamy.

KRK: Délka v harmonickém poměru s celkovým vzhledem, směrem k trupu se mírně rozšiřuje. Šíje velmi svalnatá a lehce klenutá. Pevně přiléhající kůľe na hrdle.

TĚLO
Horní linie z profilu: Rovná a lehce spadající.
Kohoutek: Výrazný.
Hřbet: pevný, dobře osvalený. Trny obratlů musí být pokryty svaly.
Bedra: Krátká, široká, svalnatá, rovná nebo lehce klenutá. Přechod hřbetu k bedrům je pevný a dobře svázaný.
Záď: Široká, dostatečně dlouhá, ne příliš krátká nebo sraľená, směrem k ocasu jen lehce klesající, dobře osvalená.
Hruď: Spíše široká neľ hluboká s dobře vyjádřeným předhrudím pokud moľno daleko dozadu dosahující hrudní kostí. Hrudní kost a loket by měly být ve stejné výšce. ®ebra dobře klenutá, nejsou příliš plochá ani sudovitá. Zadní ľebra sahají daleko dozadu.
Dolní linie z profilu a břicho: V elegantním oblouku směrem dozadu lehce vtaľené, suché.
Ocas: Vysoko nasazen, v nasazení silný, poté se zuľuje, středně dlouhý. Pro lovecké účely zkrácen zhruba o polovinu. V klidu visící, za pohybu vodorovně nesený a ne příliš vysoko nad linií hřbetu ani silně zahnutý. (V zemích, kde je zákonem zakázáno kupírování ocasu můľe ocas zůstat přirozený. Měl by dosahovat k hleznu a měl by být nesen rovně nebo lehce šavlovitě zahnutý). 

HRUDNÍ KONČETINY
Všeobecně: Při pohledu zepředu rovné a rovnoběľné; při pohledu ze strany dobře postavené pod trup.
Plece: Dobře šikmo dozadu uloľená lopatka ploše přiléhá. Silné, suché osvalení. Dobré zaúhlení lopatky a nadloktí.
Nadloktí: Pokud moľno dlouhé, s dobrým suchým osvalením.
Loket: Přiléhající k trupu, avšak ne příliš těsně přitisknutý; není vytočen ven ani vtočen dovnitř, umístěn daleko vzadu. Dobré zaúhlení mezi nadloktím a předloktím.
Předloktí: Rovné, dostatečně osvalené. Silné, ale ne hrubé kosti.
Zápěstí: Silná.
Přední nadprstí: Minimální úhel mezi předloktím a předním nadprstím, ne strmé postavení.
Tlapy hrudních končetin: Kulaté aľ lľícovité, s těsně přiléhajícími a dostatečně klenutými prsty. Silné drápy. Tvrdé, odolné polštářky tlap. Směřují rovnoběľně, nevytáčejí se dovnitř ani ven v postoji ani v pohybu.

PÁNEVNÍ KONČETINY
Všeobecně: Při pohledu zezadu rovné a paralelně postavené. Dobré zaúhlení. Silné kosti.
Stehna: Dlouhá, široká a svalnatá. Dobré zaúhlení mezi pánví a stehnem.
Kolena: Silná, s dobrým zaúhlením mezi stehnem a lýtkem.
Lýtka: Dlouhá, svalnatá a šlachovitá. Dobré zaúhlení mezi holení a nártem.
Hlezno: Silné.
Nárt: Svisle postavený, silný.
Tlapy pánevních končetin: Kulaté aľ lľícovité, s těsně přiléhajícími a dostatečně klenutými prsty. Silné drápy. Tvrdé, odolné polštářky tlap. Směřují rovnoběľně, nevytáčejí se dovnitř ani ven v postoji ani v pohybu.

CHODY: Prostorné, vpředu dlouhý krok a zezadu silný posun. Hrudní i pánevní končetiny se pohybují rovně a rovnoběľně; Drľení psa je v pohybu vzpřímené. Mimochod je neľádoucí.

KŮ®E: Pevně přiléhající, bez tvorby vrásek.

OSRSTĚNÍ
Srst: Krátká a hustá, na omak hrubá a tvrdá. Na hlavě a na uších má být tenčí a kratší, na spodní straně ocasu nemá být nápadně delší. Pokrývá celé tělo.
Barva: Hnědá bez odznaků, hnědá s malými bílými nebo tečkovanými odznaky na hrudi a bězích, tmavý hnědý bělouš s hnědou hlavou, hnědými plotnami nebo tečkami. Základní barva takto zbarveného psa není hnědá s bílou ani bílá se hnědou, ale srst vykazuje takovou směs hnědé a bílé, ľe vzniká cenný, nenápadný vzhled, který je pro loveckého psa tak praktický. Na vnitřní straně pánevních končetin a na špičce ocasu bývá zbarvení častokrát světlejší. Světlý hnědý bělouš s hnědou hlavou, hnědými plotnami, tečkami nebo bez ploten. U tohoto zbarvení se hnědá srst vyskytuje ve zmenšené míře, převládají bílé chlupy. Bílý s hnědou kresbou na hlavě, hnědými plotnami nebo tečkami. Černá barva ve stejných variantách jako hnědá respektive jako u hnědého bělouše. ®luté pálení je přípustné. Lysinka, šňupka a stříkané pysky jsou přípustné.

VADY
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí povaľovat za vadu, jejíľ hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou. Chyby ve vzpřímení, v pohlavním typu. Příliš krátká tlama. Příliš silné pysky nebo nedostatek pysků. Chybění celkem dvou zubů (P1 a M3ú, tzn. z celkového počtu 4 P1 a 2 M3 smějí chybět nanejvýš dva zuby. Příliš světlé oči. Světle ľluté dravčí oko. Příliš dlouhé, příliš krátké, příliš těľké, příliš úzce nasazené nebo stočené uši. Volná kůľe na hrdle. Lehký kapří hřbet. Příliš krátká záď. Příliš hluboká hruď. Ocas nesen příliš vysoko nad hřbetem nebo silně stočený. Ven vytočené nebo dovnitř vtočené lokty. Úzké prsty nebo volné prsty, úzký nebo příliš široký postoj. Strmá pánevní končetina. Lehce sudovitý postoj nebo lehký kravský postoj nebo lehký úzký postoj.

TĚ®KÉ VADY
Těľkopádná, lymfatická stavba těla, hrubé kosti. Výrazný stop. Masově zbarvený nebo skvrnitý nos (s výjimkou bílé základní barvy). Špičatá tlama. Prohnutý hřbet nosu (konkávní). Kleš»ový skus nebo částečné kleště. (U psů ve věku přesahujícím 4 roky nemá takzvaný kleš»ový skus vyvolaný věkem ľádný vliv na hodnocení, pokud některý z klubů německého krátkosrstého psa potvrdí, ľe na některé z předchozích výstav byl zjištěn korektní skus). Výrazný kapří hřbet. Lehce pronesený hřbet. Podstatně chybějící hloubka hrudníku. Nevyjádřené předhrudí. Hrudní koš příliš plochý nebo sudovitý. Silně ven vytočené nebo dovnitř vtočené lokty. Měkké, příliš skloněné přední nadprstí. Strmě postavené přední nadprstí. Silný sudovitý postoj, silný kravský postoj v kroku a v pohybu. Přestavěná pánevní končetina. Prošlápnuté prsty. Ploché tlapy. Těľkopádný pohyb. Odchylky o více neľ 2 cm od uvedených kohoutkových výšek.

VYLUČUJÍCÍ VADY
Agresivita nebo bojácnost. Hrubé odchylky od pohlavního typu. Chybění více neľ dvou zubů z celkového počtu 4 P1 a 2 M3. Chybění jednoho nebo několika zubů (s výjimkou P1 a M3). Neviditelné zuby se povaľují za chybějící, pokud některý z chovatelských klubů německého krátkosrstého ohaře nepotvrdí, ľe při předchozí chovatelské výstavě nebo zkoušce chovnosti byla zjištěna přítomnost předmětného zubu. Předkus a podkus, zkříľený skus a všechny přechodové formy. Nadpočetné zuby mimo zubní lištu. Rozštěp čelisti a pysků. Silně povolená víčka, ektropium, entropiím, distichiása (dvojitá řada řas). Silně pronesený hřbet. Deformace páteře. Deformace hrudíku ? například odsazený hrudník. Paspárky , Jakýkoliv druh projevů slabé povahy. Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

Pozn.: psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/zheneberk.cz/httpdocs/application/modules/frontend/views/scripts/index/page.phtml on line 7


hlv
TOPlist Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! design & code (c) 2007 Miki & Stoky | admin